Geniet van -500 €* op het model Stressless® Mayfair. Meer info

← Wettelijke mededeling

Voorwaarden voor het gebruik van de website

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT.

Voorwaarden voor het gebruik van de website

Deze gebruiksvoorwaarden geven samen met de documenten waarnaar erin wordt verwezen (de 'gebruiksvoorwaarden') de voorwaarden weer volgens dewelke u gebruik mag maken van de website www.stressless.com (onze site). Het gebruik van onze site houdt in: onze site openen en ze verkennen, en producten via onze site aankopen.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u onze site begint te gebruiken, aangezien ze van toepassing zijn op uw gebruik van onze site. We raden u aan een exemplaar van deze gebruiksvoorwaarden af te drukken, zodat u ze later nog kunt raadplegen. Door onze site te gebruiken bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt ze na te leven.

Gaat u niet akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, dan mag u onze website niet gebruiken.

Informatie over ons

www.stressless.com is een site die beheerd wordt door Ekornes SARL.  

Toegang tot onze site

Onze site is gratis raadpleegbaar. We garanderen niet dat onze site of de inhoud ervan steeds beschikbaar is. Onderbrekingen zijn mogelijk. Toegang tot onze site is tijdelijk toegestaan. We kunnen onze site zonder verwittiging tijdelijk of permanent geheel of gedeeltelijk offline halen of aanpassen. We zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op zeker moment of voor zekere duur onbeschikbaar is.

Het is uw verantwoordelijkheid om alle nodige regelingen te treffen opdat u toegang hebt tot onze site. Daarnaast is het uw verantwoordelijkheid dat al wie via uw internetverbinding naar onze site surft, op de hoogte is van deze gebruiksvoorwaarden en andere geldende bepalingen, en dat ze die ook naleven. 

Intellectuele-eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten verbonden aan onze site en het materiaal dat erop gepubliceerd wordt. Dat werk is beschermd door internationale wetten en verdragen inzake auteursrecht. Dergelijke rechten zijn allemaal voorbehouden.

U mag voor persoonlijk gebruik één exemplaar afdrukken of fragmenten downloaden van een of meerdere pagina's van onze site. 

U mag de papieren of digitale exemplaren van het materiaal dat u afgedrukt of gedownload hebt op geen enkele manier aanpassen. U mag evenmin illustraties, foto's, video- of audiomateriaal of graphics afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken zonder onze toestemming.

Onze status (en die van onze geïdentificeerde medewerkers) als auteurs van de inhoud op onze site moet steeds erkend worden, tenzij anders overeengekomen.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder dat u daarvoor schriftelijke toestemming van ons of onze licentiegevers hebt gekregen.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt op een manier die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk opgeheven en moet u naar onze keuze de kopieën van de materialen die u hebt gemaakt, terugsturen of vernietigen.

Alle namen, afbeeldingen en logo's die ons identificeren, zijn eigendom van Ekornes sarl of de licentiehouders, al naargelang. Alle namen van merken, producten, diensten en bedrijven van derden op deze site zijn de handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van hun respectieve eigenaars.

Betrouwbaarheid van informatie

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud of informatie op onze site accuraat, volledig en up-to-date is, maar we beseffen dat informatie op zeker moment fout of onvolledig kan zijn.

Zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke rechten worden de site en alle informatie, tekst, namen, afbeeldingen, foto's, logo's, koppelingen en iconen en andere materialen (zonder beperking) aangeboden in hun huidige staat en zoals beschikbaar, zonder dat daar rechten aan verbonden zijn, zonder garantie of bevestiging, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze site accuraat, volledig of up-to-date is.

De inhoud op onze site is alleen bestemd ter informatie. Ze is niet bedoeld als advies waarop u zich moet baseren. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u actie onderneemt of ervan afziet na het lezen van de inhoud van onze site.

Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor overlijden of persoonlijk letsel door nalatigheid van ons of fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling door ons of andere aansprakelijkheden die niet uit te sluiten of te beperken zijn door de Engelse wetgeving.

Voor zover de wet dat toestaat, doen we afstand van alle voorwaarden, garanties, toezeggingen of andere bepalingen die van toepassing kunnen zijn op onze site of de inhoud ervan, zowel expliciet als impliciet.

Geen enkele gebruiker kan ons aansprakelijk stellen voor verlies of schade, al dan niet volgens contract, een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting of anders, ook niet wanneer die te voorzien was en het gevolg is van of verband houdt met:

  • gebruik van onze site of het onvermogen om dat te doen; of
  • gebruik van of het vertrouwen op de inhoud op onze site.

Als u een zakelijke gebruiker bent, merk dan op dat we met name niet aansprakelijk zijn voor:

  • verlies van winst, verkoop, handel of inkomsten;
  • werkonderbreking; 
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van professionele kansen, goodwill of reputatie; of
  • indirect verlies of gevolgschade.

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op websites die aan onze site gekoppeld zijn. Dergelijke koppelingen betekenen niet dat we achter de inhoud van de gekoppelde websites staan. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die u lijdt door die websites te gebruiken.

Virussen

Hoewel we zo zorgvuldig als redelijkerwijs mogelijk onze site beheren, garanderen we niet dat onze site steeds veilig of vrij van bugs of virussen is. Het is uw verantwoordelijkheid om uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform te configureren om onze site te kunnen bezoeken. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, verspreide denial-of-service-aanvallen of ander materiaal dat technologisch schadelijk is en uw computerinfrastructuur, computerprogramma's, data of andere eigendommen kan aantasten doordat u onze site hebt gebruikt of inhoud ervan of van een andere gekoppelde website hebt gedownload. Evenmin zijn we aansprakelijk voor wat naar onze mening buiten onze controle ligt.

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat nefast of schadelijk is voor technologie te introduceren. U mag niet proberen als onbevoegde toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site opgeslagen wordt of een andere server, computer of databank die aan onze site gekoppeld is. U mag geen (verspreide) denial-of-service-aanval lanceren op onze site. Een dergelijke overtreding moeten we melden aan de betrokken rechtshandhavingsinstanties. Om die instanties onze medewerking te verlenen, zullen we uw identiteit aan hen bekendmaken. In geval van een dergelijke overtreding verliest u onmiddellijk uw recht om onze site te gebruiken.

Koppelingen aan onze site en rechten van derden

U mag een koppeling naar onze startpagina maken, op voorwaarde dat u dat op een eerlijke en wettelijke manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt. Tenzij u van ons schriftelijke toestemming hebt gekregen, mag u geen koppeling maken op een manier die een vorm van partnerschap, goedkeuring of ondersteuning van ons insinueert als die niet bestaat. Zakelijke gebruikers moeten onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben voordat ze een koppeling naar onze website maken.

We behouden het recht voor om de toestemming voor de koppeling zonder verwittiging in te trekken.

Als u op een andere manier dan hierboven uitgelegd gebruik wil maken van de inhoud van onze site, neem dan met ons contact op.

Waar onze site koppelingen naar andere sites en bronnen van derden bevat, dienen die koppelingen louter ter informatie voor u. We hebben geen controle over de inhoud van dergelijke sites of bronnen.

Andere geldende bepalingen

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar onze privacyverklaring (waarin ons cookiebeleid vervat zit) en zetten de bepalingen uiteen die we hanteren om de persoonlijke gegevens te verwerken die we van u verzamelen of die u ons via de site bezorgt. Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met die verwerking.

Algemene bepalingen

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. Kijk deze pagina van tijd tot tijd na om na te gaan of we wijzigingen hebben doorgevoerd, want die zijn bindend voor u.

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en de inhoud ervan op elk moment wijzigen. Let wel: het is mogelijk dat de inhoud op onze site op zeker moment niet volledig up-to-date is. We zijn niet verplicht om de inhoud bij te werken.

 

 

↑ Terug naar boven