Gegevensbeschermingsverklaring

LEES DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING A.U.B. VOOR GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ZORGVULDIG DOOR

 

Ekornes Möbelvertriebs GmbH als dochteronderneming van Ekornes ASA en lid van de Ekornes Groep is verplicht om de voorschriften van de EU-verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 voor de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en voor vrij verkeer van gegevens («AVG») en de aanvullende regelgeving van de («BDSG»), beide in werking tredend vanaf 25 mei 2018, na te komen.

 

De Ekornes Gruppe is eveneens verplicht om de AVG-voorschriften na te komen, bovendien echter ook om te voldoen aan alle Noorse wetgeving die de AVG-richtlijnen omzetten en hierbij de bestaande nationale richtlijnen voor gegevensbescherming vervangen.

 

Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij garanderen dat u voldoende informatie over het verzamelen en de verwerking van uw persoonsgegevens krijgt, inclusief de informatie waarover wij u die conform de geldende gegevensbeschermingsbepalingen moeten informeren, inclusief de EU-verordening nr. 2016/679 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

I.          Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetgeving op het gebied van gegevensbescherming van de lidstaten en overige bepalingen inzake gegevensbescherming is:

 

Ekornes Möbelvertriebs GmbH

Am Stadtrand 56

22047 Hamburg

Duitsland:

Tel.: +49 40 6969800

E-mail: office.de@stressless.com

Website: www.stressless.com

II.       Contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

E-mail:
dataprotection.de@stressless.com


Post:

Ekornes Möbelvertriebs GmbH

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Am Stadtrand 56

22047 Hamburg

Duitsland

III.     Algemene informatie over gegevensbescherming

1.        Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover deze beschikbaar gesteld zijn voor een functionele website en vereist zijn voor onze inhoud en prestaties. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig slechts na toestemming van de gebruiker plaats. Een uitzondering geldt in degelijke gevallen als het niet mogelijk was om van tevoren toestemming te verkrijgen om principiële redenen en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

2.        Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij toestemming verkrijgen voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens, dient art. 6 lid 1 lit. a AVG van de EU als wettelijke basis.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor het nakomen van een overeenkomst, waarbij een contractuele partij de betrokkene is, vereist is, dient art. 6 lid 1 lit. b AVG als wettelijke basis. Dit geldt voor verwerkingsprocessen die voor de uitvoering van maatregelen die voor de sluiting van de overeenkomst genomen worden vereist zijn.

Voor zover verwerking van persoonsgegevens voor het nakomen van een wettelijke verplichting vereist is, waar onze onderneming aan onderworpen is, dient art. 6 lid 1 lit. c AVG als wettelijke basis. 

Indien er vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art 6 lid 1 lit. d AVG als wettelijke basis.

Als de verwerking vereist is voor het waarborgen van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde en als de belangen, grondrechten en grondvrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 lid 1 lit. f AVG als wettelijke basis voor de verwerking.

3.      Verwijdering van gegevens en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. Opslag kan bovendien plaatsvinden als dit is voorzien door de Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. Blokkeren of verwijderen van gegevens vindt ook dan plaats als een door de genoemde voorziene opslagtermijn afloopt, tenzij dat er een noodzakelijkheid is voor verdere opslag voor de sluiting van een overeenkomst of het nakomen van een overeenkomst.

IV.     Beschikbaarstelling van de website en aanmaken van logbestanden

1.        Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij iedere oproep van onze website verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van computersystemen van de oproepende computer.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

(1)   informatie over het browsertype en de gebruikte versie

(2)   het besturingssysteem van de gebruiker

(3)   de internetserviceprovider van de gebruiker

(4)   het IP-adres van de gebruiker

(5)   datum en tijd van de toegang

(6)   websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website komt

(7)   websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

 

2.      Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6 lid1 lit. f AVG.

 

3.      Doel van de gegevensbescherming

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een levering van de website naar de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie worden opgeslagen.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te garanderen. Bovendien kunnen wij met de gegevens de website optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen garanderen.  Een beoordeling van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze doeleinden omvat ook ons gerechtvaardigd belang van de gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG.

4.      Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra zij voor het bereiken van het doel van hun verzameling niet meer vereist zijn. In geval van de verzameling van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website is dit het geval als de desbetreffende sessie beëindigd is.

In geval van de opslag van de gegevens in logbestanden is dit na uiterlijk zeven dag het geval. Extra opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruiker verwijderd of vervreemd zodat een toewijzing van de oproepende client niet meer mogelijk is.

5.      Mogelijkheid van correctie en verwijdering

De verzameling van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is voor de werking van de website verplicht. Er bestaat bijgevolg voor de gebruikers geen recht op correctie.

V.       Gebruik van cookies

1.      Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, dan kan er een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenvolgorde die een unieke identificatie van de browser bij nieuwe oproepen op de website mogelijk maakt.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijk te maken. Een paar elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een wisseling van pagina's geïdentificeerd kan worden.

In de cookies worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen en overgedragen:

(1)   taalinstellingen

(2)   artikelen in een winkelwagen

(3)   inloginformatie

Wij gebruiken op onze website bovendien cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden overgedragen:

(1)   ingevoerde zoektermen

(2)   frequentie van pagina-oproepen

(3)   gebruikmaking van websitefuncties

De op deze manier verzamelde gegevens van de gebruiker worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Daarom is een toewijzing van de gegevens aan de oproepende gebruiker niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. 

Bij de oproep van onze website wordt de gebruiker over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden geïnformeerd en zijn toestemming voor de verwerking van de in dit verband gebruikte persoonsgegevens verkregen. Bovendien wordt er ook attent gemaakt op de gegevensbeschermingsverklaring. 

2.      Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van cookies is art. 6 lid1 lit. f AVG.

3.      Doel van de gegevensbescherming

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van websites voor de gebruiker te vergemakkelijken. Enige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een wisseling van pagina's wordt herkend.

Voor de volgende toepassingen hebben wij cookies nodig:

(1)   winkelwagen

(2)   overname van taalinstellingen

(3)   markeren van zoektermen

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen.

Het gebruik van de analysecookies vindt plaats ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan.  Door de analyse-cookies komen wij te weten hoe de website gebruikt wordt en kunnen zo ons aanbod continu optimaliseren.

Deze doeleinden omvat ook ons gerechtvaardigd belang van de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG.

4.      Duur van de opslag, mogelijkheid van correctie en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door hem overgedragen naar onze website. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde verwijderd worden. Dit kan automatisch plaatsvinden. Als cookies voor onze website gedeactiveerd worden, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website in volledige omvang gebruikt worden.

VI.     Nieuwsbrief

1.      Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bestaat de mogelijkheid om een abonnement te nemen op een gratis nieuwsbrief.  Bovendien worden bij de aanmelding voor de nieuwsbrief de volgende gegevens uit het invoermasker aan ons overgedragen:

(1)   e-mailadres

Daarnaast worden de gegevens bij de aanmelding verzameld:

(1)   IP-adres van de oproepende computer

(2)   datum en tijd van de registratie

Voor de verzameling van de gegevens in het kader van het aanmeldingsproces wordt uw toestemming gevraagd en verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

Om juridische redenen wordt naar het door een getroffen gebruiker voor de eerste verzending van de nieuwsbrief ingevoerde e-mailadres een bevestigingsmail in het double-opt-in-proces verstuurd. Deze bevestigingsmail dient ter controle of de eigenaar van het e-mailadres als getroffen gebruiker de ontvangst van de nieuwsbrief geautoriseerd heeft. Als u op onze website goederen of diensten verkrijgt en hierbij een e-mailadres achterlaat, kan dit in het vervolg door ons voor de verzending van een nieuwsbrief worden gebruikt. In dit geval wordt via de nieuwsbrief uitsluitend directe reclame voor eigen gelijksoortige goederen of diensten verstuurd.

Er vindt in verband met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven geen overdracht van de gegevens aan derden plaats.  De gegevens worden uitsluitend voor de verzending van de nieuwsbrief gebruikt.

2.      Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Wettelijke basis voor de verwerking na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is bij aanwezigheid van toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 lit. a AVG.

Wettelijke basis voor de verzending van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is § 7 lid 3 UWG.

3.      Doel van de gegevensbescherming

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker is noodzakelijk voor het toezenden van de nieuwsbrief.

Het verzamelen van overige persoonsgegevens in het kader van het aanmeldingsproces is noodzakelijk om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

4.      Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra zij voor het bereiken van het doel van hun verzameling niet meer vereist zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dientengevolge zo lang opgeslagen als het abonnement actief is.

De overige in het kader van het aanmeldingsproces verzamelde persoonsgegevens worden doorgaans na een termijn van zeven dagen verwijderd.

5.      Mogelijkheid van correctie en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de betrokken gebruiker te allen tijde worden opgezegd. Ten behoeve hiervan bevindt zich in iedere nieuwsbrief een daarvoor bestemde link.

Hierdoor wordt eveneens een herroeping van de toestemming voor de opslag van de tijdens het aanmeldingsproces verzamelde persoonsgegevens mogelijk gemaakt.

 

VII.  Catalogusaanvraag

1.      Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website staat een formulier voor de aanvraag van de catalogus, dat voor de elektronische catalogusaanvraag gebruikt kan worden. Als een gebruiker van deze gelegenheid gebruik maakt, dan worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons overgedragen en opgeslagen. De volgende gegevens worden in het kader van de catalogusaanvraag verzameld:

(1)   aanhef

(2)   voornaam

(3)   achternaam

(4)   straat

(5)   huisnummer

(6)   postcode

(7)   Plaats

Bovendien worden de gegevens bij de aanmelding verzameld:

(1)   IP-adres van de oproepende computer

(2)   datum en tijd van de registratie

Er vindt in dit verband geen overdracht van de gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de catalogusaanvraag gebruikt.

Als wij op onze website via de catalogusaanvraag de toestemming van de gebruiker krijgen voor reclamedoeleinden, kan dit in het vervolg ook gebruikt worden voor het versturen van reclame per post.  In dit geval krijgt de gebruiker van ons uitsluitend directe reclame per post voor eigen gelijksoortige goederen of diensten. Voor de verzameling van de gegevens voor reclamedoeleinden wordt uw toestemming gevraagd en verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

2.      Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Als de registratie nodig is voor het nakomen van een overeenkomst waarbij de contractuele partij de gebruiker is of voor het uitvoeren van maatregelen voor de sluiting van een overeenkomst, dan is wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid 1. Lit b AVG. Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is bij aanwezigheid van toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 lit. a AVG.

3.      Doel van de gegevensbescherming

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker is voor ons noodzakelijk voor de bewerking van de catalogusaanvraag. Indien er contact wordt opgenomen via e-mail ligt hier ook het vereiste gerechtvaardigd belang van de verwerking van de gegevens ten grondslag.

Als er toestemming is verkregen, kunnen wij de gegevens van het invoermasker tevens gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens, maar uitsluitend voor directe reclame per post voor gelijksoortige goederen en diensten.

De overige tijdens het verzendingsproces verwerkte persoonsgegevens dienen ervoor om misbruik van het formulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen.

4.      Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra zij voor het bereiken van het doel van hun verzameling niet meer vereist zijn.

De overige tijdens het verzendingsgproces verzamelde persoonsgegevens worden doorgaans na een termijn van zeven dagen verwijderd.

5.      Mogelijkheid van correctie en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tiide de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de gegevens te herroepen.

Hierdoor wordt eveneens een herroeping van de toestemming voor de opslag van de tijdens het aanmeldingsproces verzamelde persoonsgegevens mogelijk gemaakt.

 

VIII.         Garantieregistratie

1.        Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich door het verstrekken van persoonsgegevens te registreren voor een garantie. De gegevens worden bovendien in een invoermasker ingevoerd en een aan ons overgedragen en opgeslagen. Overdracht van de gegevens aan derden vindt niet plaats. De volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces verzameld:

(1)   aanhef

(2)   voornaam

(3)   achternaam

(4)   straat

(5)   huisnummer

(6)   postcode

(7)   plaats

(8)   telefoon:

(9)   e-mail

De volgende productgerelateerde gegevens kunnen bijvoorbeeld ook in het kader van het

registratieproces worden verzameld:

(1)   dealer

(2)   leverdatum

(3)   product

Ten tijde van de registratie worden de volgende gegevens opgeslagen:

(1)   het IP-adres van de gebruiker

(2)   datum en tijd van de registratie

Er vindt in dit verband geen overdracht van de gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de garantieregistratie gebruikt.

Als wij op onze website via de garantieregistratie ook de toestemming van de gebruiker krijgen voor reclamedoeleinden, kan dit in het vervolg gebruikt worden voor het versturen van reclame per post. In dit geval krijgt de gebruiker van ons uitsluitend directe reclame per post voor eigen gelijksoortige goederen of diensten. Voor de verzameling van de gegevens voor reclamedoeleinden wordt uw toestemming gevraagd en verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

2.      Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Als de garantieregistratie nodig is voor het nakomen van een overeenkomst waarbij de contractuele partij de gebruiker is of voor het uitvoeren van maatregelen voor de sluiting van een overeenkomst, dan is wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid 1. Lit b AVG.

3.      Doel van de gegevensbescherming

Registratie van de gebruiker is vereist voor het nakomen van een overeenkomst met de gebruiker of voor het uitvoeren van maatregelen voor de sluiting van een overeenkomst. Met de registratie van de gebruiker wordt de garantie voor het product door de garantiegever verlengd.

Als er toestemming is verkregen, kunnen wij de gegevens van het invoermasker gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens, maar uitsluitend voor directe reclame per post voor gelijksoortige goederen en diensten.

4.      Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra zij voor het bereiken van het doel van hun verzameling niet meer vereist zijn.

Dit is voor de tijdens het registratieproces voor het nakomen van de overeenkomst of voor het uitvoeren van maatregelen voor de sluiting van een overeenkomst dan het geval als de gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst niet meer vereist zijn.   Ook na beëindiging van de overeenkomst kan een noodzakelijkheid bestaan om persoonsgegevens van de contractuele partners op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. 

5.      Mogelijkheid van correctie en verwijdering

Als gebruiker heeft u te allen tijde de mogelijkheid om de registratie te verwijderen. De over u opgeslagen gegevens kunt u te allen tijde laten wijzigen.  Als de gegevens voor het nakomen van een overeenkomst of voor het uitvoeren van maatregelen voor de sluiting van een overeenkomst vereist zijn, dan is een voortijdige verwijdering van de gegevens slechts mogelijk als dit niet in strijd is met contractuele of wettelijke verplichtingen.  De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de gegevens te herroepen. 

 

IX.          Bestelformulier

1.      Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website staat een bestelformulier dat voor de elektronische bestelling van goederen gebruikt kan worden. Als een gebruiker van deze gelegenheid gebruik maakt, dan worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons overgedragen en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

(1)   aanhef

(2)   voornaam

(3)   achternaam

(4)   e-mailadres

(5)   straat

(6)   huisnummer

(7)   postcode

(8)   plaats

(9)   land

(10)  aantal bestelde goederen

Ten tijde van de verzending van het bericht worden de volgende gegevens opgeslagen:

(1)   het IP-adres van de gebruiker

(2)   datum en tijd van de registratie

Voor de verzameling van de gegevens in het kader van het aanmeldingsproces wordt uw toestemming gevraagd en verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

Er vindt in dit verband geen overdracht van de gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de bestelling gebruikt.

2.      Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Als de registratie nodig is voor het nakomen van een overeenkomst waarbij de contractuele partij de gebruiker is of voor het uitvoeren van maatregelen voor de sluiting van een overeenkomst, dan is aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid 1. Lit b AVG.

Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is bij aanwezigheid van toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 lit. a AVG.

3.      Doel van de gegevensbescherming

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker is voor ons noodzakelijk voor de bewerking van de door u bestelde goederen. Als er toestemming is verkregen, kunnen wij de gegevens van het invoermasker gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens, maar uitsluitend voor directe reclame per post voor gelijksoortige goederen en diensten. De overige tijdens het verzendingsproces verwerkte persoonsgegevens dienen ervoor om misbruik van het bestelformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen.

4.      Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra zij voor het bereiken van het doel van hun verzameling niet meer vereist zijn.

Dit is voor de tijdens het bestelproces voor het nakomen van de overeenkomst of voor het uitvoeren van maatregelen voor de sluiting van een overeenkomst dan het geval als de gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst niet meer vereist zijn. Ook na beëindiging van de overeenkomst kan een noodzakelijkheid bestaan om persoonsgegeven van de contractuele partners op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

5.      Mogelijkheid van correctie en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tiide de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de gegevens te herroepen.

Als de gegevens voor het nakomen van een overeenkomst of voor het uitvoeren van maatregelen voor de sluiting van een overeenkomst vereist zijn, dan is een voortijdige verwijdering van de gegevens slechts mogelijk als dit niet in strijd is met contractuele of wettelijke verplichtingen.

 

X.       Deelname aan wedstrijden en enquêtes

1.      Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij kunnen u incidenteel de mogelijkheid bieden om aan wedstrijden en enquêtes deel te nemen. Als u beslist om deel te nemen, zullen wij u verzoeken om ons bepaalde gegevens ter beschikking te stellen. Dergelijke gegevens hangen af van de desbetreffende wedstrijd of enquête, maar kunnen als volgt zijn:

(1)   voornaam

(2)   achternaam

(3)   postadres

(4)   e-mailadres

(5)   telefoon:

(6)   leeftijd

(7)   geslacht

(8)   familiegegevens

(9)   demografische informatie

(10)           Interesses

(11)           koopgedrag

Bovendien worden bij de deelname de volgende gegevens bij de aanmelding opgeslagen:

(1)   het IP-adres van de gebruiker

(2)   datum en tijd van de registratie

Voor de verzameling van de gegevens in het kader van het aanmeldingsproces wordt uw toestemming gevraagd en verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

2.      Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is bij aanwezigheid van toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 lit. a AVG.

3.      Doel van de gegevensbescherming

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker hebben wij nodig voor lopende wedstrijden en enquêtes, maar ook voor algemene marktonderzoeksdoeleinden en voor de personalisering of verbetering van onze websites en service-aanbiedingen.

4.      Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra zij voor het bereiken van het doel van hun verzameling niet meer vereist zijn. Voor de persoonsgegevens is dit dan het geval wanneer de wedstrijd of de enquête beëindigd is.

5.      Mogelijkheid van correctie en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de gegevens te herroepen.

Hierdoor wordt eveneens een herroeping van de toestemming voor de opslag van de tijdens het aanmeldingsproces verzamelde persoonsgegevens mogelijk gemaakt.

 

XI.      Hoe wij uw persoonsgegevens met anderen uitwisselen

Om onze services voor u toegankelijk te maken, u de aangevraagde services en ondersteuning te geven en ons bedrijf in het algemeen te leiden, moeten wij uw persoonsgegeven aan Ekornes ASA en andere leden van de Ekornes Gruppe en derden, zoals IT-leveranciers, marketingbureaus, logistieke dienstverleners, betalingsdienstverleners enz. openbaar maken.

  

Als wij externe dienstverleners voor de verwerking van uw persoonsgegevens in onze naam de opdracht geven, eisen wij dat deze uw persoonsgegevens slechts in overeenstemming met onze aanwijzingen verwerken. Wij eisen ook dat externe dienstverleners passende overeenkomsten ondertekenen die voldoende garantie bieden om op zo'n manier geschikte technische en organisatorische maatregelen uit te voeren dat de gegevensverwerking voldoet aan de geldende verordening gegevensbescherming en een adequate bescherming van uw rechten waarborgt.

 

In het geval dat uw persoonsgegevens aan derden openbaar zijn gemaakt die niet als gegevensverwerker in opdracht van ons maar als onafhankelijke verantwoordelijke voor gegevensbescherming handelen, doen wij ons best om te garanderen dat deze het vertrouwen waard zijn en geschikte technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om uw gegevens te beschermen, dat zij ons duidelijke verplichtingen voor het nakomen van de gegevensberschermingsbepalingen garanderen en dat zij de door ons verzamelde persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan voor het leveren van overeengekomen services en voor de statistische evaluatie in geanonimiseerde vorm zullen gebruiken.

 

XII.   Blog

1.      Commentaarfunctie in het blog

De gebruikers hebben de mogelijkheid om op een blog dat zich op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke bevindt, individuele commentaren over afzonderlijke blogbijdragen achter te laten.  Een blog is een doorgaans openbaar inzichtelijke portal die op een website staat, waar een of meerdere personen, blogger of webblogger genaamd, artikelen post of gedachten in zogenaamde blogposts kunnen opschrijven.  De blogposts kunnen doorgaans door derden becommentarieerd worden.

 

Als een betrokkene een commentaar achterlaat in het op deze website gepubliceerde blog, worden naast de door de getroffen persoon achtergelaten commentaren ook informatie over het tijdstip van de invoer van het commentaar en over de door de betrokkene gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) opgeslagen en gepubliceerd. Verder wordt het door de internetserviceprovider (ISP) van de betrokkene verstrekte IP-adres meegeprotocolleerd. De opslag van het IP-adres vindt om veiligheidsredenen plaats en voor het geval dat de getroffen persoon door een gegeven commentaar de rechten van derden schendt of onwettige inhoud post. De opslag van deze persoonsgegevens vindt daarom plaats in eigen belang van de voor de verwerking verantwoordelijke, zodat deze zich in geval van een schending van het recht eventueel kan exculperen. Er vindt geen overdracht van deze verzamelde persoonsgegevens plaats aan derden, voor zover een dergelijke overdracht niet wettelijk is voorgeschreven of dient als rechtsverdediging van de voor de verwerking verantwoordelijke

 

2.      Abonnement van commentaren in het blog

Derden kunnen in principe een abonnement nemen op in het blog gegeven commentaren. In het bijzonder bestaat de mogelijkheid dat een commentator een abonnement neemt op na hem volgende  commentaren over een bepaalde blogbijdrage.

Voor zover een betrokkene voor de optie kiest om een abonnement te nemen op commentaren, verzendt de voor de verwerking verantwoordelijke een automatische bevestigingsmail om in het double-opt-in-proces te controleren of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres echt voor deze optie heeft gekozen. De optie voor het abonnement op commentaren kan te allen tijde opgezegd worden. Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is bij aanwezigheid van toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 lit. a AVG.

XIII. Analysetools

Trackingtools

De hierna genoemde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden op basis van art. 6 lid 1 S. lit. f AVG uitgevoerd. Door het nemen van trackingmaatregelen willen wij een vormgeving en de continue optimalisatie van onze website garanderen die aan de behoefte tegemoet komt. Bovendien nemen wij trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch te registreren en om de optimalisatie van ons aanbod voor u te evalueren. Deze belangen moeten als gerechtvaardigd in de zin van het eerdergenoemde voorschrift worden gezien.

 

De desbetreffende gegevensverwerkingsdoelen en gegevenscategorieën kunnen worden afgeleid uit de desbetreffende trackingtools.

 

1.      Google Analytics

Ten behoeve van de vormgeving en de continue optimalisatie van onze websites  die tegemoet komen aan de behoefte gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna „Google“). In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gemaakt en cookies (zie onder alinea V) gebruikt. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website zoals

-  browsertype/-versie,

-  gebruikt besturingssysteem

-  referrer-URL (de eerder bezochte website),

-  hostname van de computer die toegang wil (IP-adres),

-  tijd van der serveraanvraag,

worden naar de server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten voor marktonderzoeksdoeleinden en vormgeving van deze websites die tegemoetkomen aan de behoefte te leveren. Ook wordt deze informatie eventueel aan derden overgedragen voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval met andere gegevens van Google in verband gebracht. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

 

U kunt de installatie van de cookies door een desbetreffende instelling van de browsersoftware voorkomen: wij wijzen er echter op dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang gebruikt kunnen worden.

 

U kunt bovendien de registratie door de cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. Uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door een browser-add-on te downloaden en installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

Als alternatief voor de browser-add-on, in het bijzonder bij het browsen op mobiele eindapparatuur, kunt u de registratie door Google Analytics bovendien voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek van deze website voorkomt. De opt-out-cookie geldt slechts in deze browser en slechts voor onze website en wordt op uw apparaat achtergelaten. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw plaatsen.

 

Meer informatie over de gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u bijvoorbeeld in de Google Analytics-Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

 

2.      Google Adwords conversion tracking

Om het gebruik van onze website statistisch te registeren en voor de evaluatie ten behoeve van de optimalisering van onze website voor u, gebruiken wij verder Google conversion tracking. Bovendien wordt door Google Adwords een cookie (zie onder alinea V) op uw computer geplaatst, voor zover u via een Google-advertentie op onze website bent gekomen.

 

Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie is nog niet afgelopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en is doorgestuurd naar deze site,

 

Iedere Adwords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites van Adwords-klanten achterhaald worden. De met behulp van conversiecookies verzamelde informatie dient ervoor om conversiestatistieken voor Adwords-klanten op te stellen die gekozen hebben voor conversietracking. De Adwords-klanten komen het totale aantal bezoekers te weten die op hun advertentie geklikt hebben en worden doorgestuurd naar een site die voorzien is van een conversietracking-tag. U krijgt echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk geïdentificeerd kan worden.

 

Als u niet wilt deelnemen aan de trackingprocedure, kunt u ook het hiervoor vereiste plaatsen van cookies weigeren– bijvoorbeeld via de browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert. U kunt cookies voor conversietracking ook deactiveren door de browser zo in te stellen dat cookies door het domein ‘www.googleadservices.com’  geblokkeerd worden. Googles gegevensbeschermingsinformatie over conversietracking vindt u hier (https://services.google.com/sitestats/de.html).

 

XIV. Social media

Wij gebruiken op onze website op basis van art. 6 lid 1 onder S. 1 lit. f AVG social-plugins van sociale netwerken om onze onderneming hierover beter in te lichten. Het daarachterliggende reclamedoel moet als gerechtvaardigd belang als bedoeld in de AVG gezien worden. De verantwoording voor een bedrijf dat conform de gegevensbescherming is, moet door zijn desbetreffende aanbieders gegarandeerd worden.
En wij exploiteren een Facebook-fanpagina. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) heeft beslist dat de exploitant van een Facebook-fanpagina samen met Facebook verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

1.      Facebook

 

Op onze website worden social-media-plugins van Facebook gebruikt om het gebruik ervan persoonlijker te maken. Facebook wordt door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland geëxploiteerd.

 

Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, bouwt uw browser een directe verbinding met de server van Facebook op. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct naar uw browser overgedragen en daardoor in de website opgenomen.

 

Door de koppeling van de plugin krijgt Facebook de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-account heeft of op dat moment niet bent ingelogd op Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van Facebook in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

 

Indien u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Facebook-account. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld op de LIKE- of DELEN-knop klikt, wordt de desbetreffende informatie eveneens direct naar de server van Facebook overgedragen en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op Facebook gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond.

 

Facebook kan deze informatie gebruiken ten behoeve van reclame, marktonderzoek en het maken van Facebook-pagina's die tegemoet komt aan de behoefte. Hiervoor worden door Facebook gebruiks-, interesse-, en relatieprofielen gemaakt, bijv. om uw bezoek aan onze website met het oog op de voor u bij Facebook getoonde reclame-advertenties te beoordelen, andere Facebook-gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en om andere met het gebruik van Facebook in verband gebrachte diensten te leveren.

 

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens toewijst aan uw Facebook-account, moet u voor uw bezoek aan onze website uitloggen bij Facebook.

 

Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en de desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer kunt u lezen in de gegevensbeschermingsaanwijzingen (https://www.facebook.com/about/privacy/) van Facebook.

 

2.    Facebook-fanpagina  

  

Wij exploiteren een Facebook-fanpagina om de aandacht te vestigen op onze producten en om met u als bezoeker en gebruiker van deze Facebook-pagina en onze websites in contact te komen. 

  

Wij als exploitant van de Facebook-fanpagina hebben geen belang bij de verzameling en verdere verwerking van uw individuele persoonsgegevens voor analyse- en marketingdoeleinden. 

De exploitatie van deze Facebook-fanpagina rekening houdend met de persoonsgegevens van de gebruiker vindt plaats op basis van onze gerechtvaardigde belangen in een actuele ondersteunende informatie- en interactiemogelijkheid voor en met onze gebruikers en bezoekers conform art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Het is ons bekend dat Facebook de gegevens van de gebruiker voor de volgende doeleinden gebruikt:
▪ reclame (analyse, het maken van persoonlijke reclame)
▪ aanmaken van gebruikersprofielen
▪ marktonderzoek.

Facebook gebruikt voor de opslag en de verdere verwerking van deze informatie cookies, dus kleine tekstbestanden die op de verschillende eindapparatuur van de gebruikers wordt opgeslagen. Voor zover de gebruiker een Facebook-profiel heeft en hierop is ingelogd, vindt de opslag en analyse ook op meerdere apparaten plaats.

De gegevensbeschermingverklaring van Facebook bevat meer informatie over de  gegevensverwerking: https://www.facebook.com/about/privacy/
Mogelijkheden om bezwaar te maken (zgn. opt-out) kunnen hier worden ingesteld: https://www.facebook.com/settings?tab=ads 

Facebook Inc., het Amerikaanse moederbedrijf van Facebook Ireland Ltd. is gecertificeerd onder het EU-U.S. Privacy-Shield en gaat daardoor akkoord met de Europese richtlijnen op het gebied van gegevensbescherming. 

De overdracht en verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker in derde landen, zoals de VS, en de daarmee verbonden eventuele risico's voor de gebruiker kunnen door ons als exploitant van de pagina niet worden uitgesloten.

Over de zogenoemde ‘Insights’ van de Facebook-fanpagina kunnen wij statistische gegevens van verschillende categorieën oproepen. Deze statistieken worden door Facebook aangemaakt en ter beschikking gesteld. Op het aanmaken en de weergave hebben wij als exploitant van de pagina geen invloed. Wij kunnen deze functie niet uitzetten of het aanmaken en de verwerking van de gegevens niet verhinderen. Voor een te kiezen periode en respectievelijk voor de categorieën fans, abonnementen, bereikte personen en interacterende personen worden ons door Facebook met betrekking tot onze Facebook-fanpagina de volgende gegevens ter beschikking gesteld:
totaal aantal pagina-oproepen ‘Vind-ik-leuk-gegevens, pagina-activiteiten, bijdrage-interacties, reikwijdte, videoweergaven, bijdragereikwijdte, commentaren, gedeelde inhoud, antwoorden, aandeel mannen en vrouwen, herkomst ten aanzien van land en stad, oproepen en klikken in de shop, klikken op routeplanner, klikken op telefoonnummers. 

Eveneens worden via deze weg gegevens beschikbaar gesteld over de met onze Facebook-fanpagina gelinkte Facebook-groepen. Door de continue ontwikkeling van Facebook verandert de beschikbaarheid en de bewerking van gegevens, zodat wij voor meer details daarover verwijzen naar de bovengenoemde gegevensbeschermingverklaring van Facebook. Wij gebruiken deze geaggregeerde vorm van beschikbare gegevens om onze bijdragen en activiteiten op onze Facebook-fanpagina aantrekkelijker te maken voor de gebruikers. Zo gebruiken wij bijv. de verdelingen op leeftijd en geslacht voor een aangepaste aanspraak en de voorkeursbezoektijden van de gebruiker voor een qua tijd optimale planning van onze bijdragen. 

Informatie over de soort gebruikte eindapparatuur van bezoekers helpt ons om de vormgeving van onze bijdragen daarop optisch aan te passen. Overeenkomstig de Facebook-voorwaarden waarmee  iedere gebruiker bij het aanmaken van een Facebook-profiel mee akkoord is gegaan, kunnen wij abonnementen en fans van de pagina identificeren en hun profielen en andere gedeelde informatie van hen inzien.

Omdat alleen Facebook volledig toegang heeft tot de gebruikersgegevens, raden wij u aan om direct contact op te nemen met Facebook als u informatievragen of andere vragen over uw rechten als gebruiker wilt stellen (bijv. recht op verwijdering). Als u daarbij ondersteuning nodig heeft of andere vragen heeft, neem dan contact met ons op per e-mail. Als u de hier beschreven verwerking van gegevens in de toekomst niet meer wenst, zeg dan door het gebruik van de functie 'Deze pagina vind ik niet leuk meer’ de link van uw gebruikersprofiel met onze pagina op.

 

 

3.      Twitter

 

Op onze website zijn plugins van het korteberichtennetwerk van Twitter Inc. (Twitter) geïntegreerd. De Twitter-plugins (tweet-knop) herkent u aan het Twitter-logo op onze site. Een overzicht over tweet-knoppen vindt u hier (https://about.twitter.com/resources/buttons).

 

Als u een pagina van onze website oproept, die een dergelijke plugin bevat, wordt een directe verbinding tussen uw browser en de Twitter-server gemaakt. Twitter krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website bezocht heeft.

Als u de Twitter 'tweet-knop’ aanklikt, terwijl u bent ingelogd op uw Twitter-account, kunt u in uw Twitter-profiel een link maken naar de inhoud van onze websites.  Daardoor kan Twitter het bezoek aan onze websites toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop, dat wij als aanbieder van websites geen kennis van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Twitter krijgen.

 

Als u niet wilt dat Twitter het bezoek aan onze websites kan toewijzen, moet u van uw Twitter-account uitloggen.

Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter

(https://twitter.com/privacy).

 

4.      Instagram

 

Op onze website worden ook zogenaamde social-plugins (‘plugins') van Instagram gebruikt. De Instagram-dienst is één van de door Facebook Ireland Limited beschikbaar gestelde Facebook-producten. De plugins zijn gekenmerkt met een Instagram-logo, bijvoorbeeld  in de vorm van een ‘Instagram-camera’.

 

Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de server van Instagram. De inhoud van de plugin wordt door Instagram direct naar uw browser overgedragen en in de website opgenomen. Door de opname krijgt Instagram de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Instagram-profiel heeft of op dat moment niet bent ingelogd bij Instagram.

 

Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van Instagram in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Indien u bij Instagram bent ingelogd, kan Instagram het bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Instagram-account. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld op de Instagram-knop klikt, wordt de desbetreffende informatie eveneens direct naar de server van Instagram overgedragen en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw Instagram-account gepubliceerd en daar getoond aan uw contacten.

 

Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens toewijst aan uw Instagram-account, moet u voor uw bezoek aan onze website uitloggen bij Instagram.

 

Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring

(https://help.instagram.com/155833707900388van Instagram.

 

5.      Pinterest

Op onze website gebruiken wij ook social plugins van het sociale netwerk Pinterest, dat door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“) gerund wordt. Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de server van Pinterest. De plugin draagt protocolgegevens over naar de server van Pinterest in de VS. Deze protocolgegevens bevatten mogelijk uw IP-adres, het adres van de bezochte websites die eveneens Pinterest-functies bevatten, soort en instellingen van de browser, datum en tijdstip van de aanvraag, uw manier van gebruik van Pinterest en cookies (zie onder alinea V).

Meer informatie over doel, omvang en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Pinterest en de desbetreffende rechten en mogelijkheden ter bescherming

van uw privésfeer vindt u in de gegevensbeschermingsaanwijzingen (https://about.pinterest.com/de/privacy-policy) von Pinterest.

 

XV.   Verige opname van diensten en inhoud van derden

Wij gebruiken Google Maps voor het inbedden van kaarten en YouTube voor het inbedden van video's. Wettelijke basis is conform art. 6 lid 1 lit. f AVG voor de werking van onze website en de inachtneming van belangen van de getroffen personen door deactivering van de trackingfuncties in de You-Tube-Code. Google LLC in de VS  USA is verplicht een adequate gegevensbescherming overeenkomstig de Amerikaans-Europese en de Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI) te garanderen. 

1.      Google Maps

Onze website gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans naar de server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen en voor een gemakkelijke vindbaarheid van de op de website aangegeven plaatsen. Dit is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 lit. f AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

2.      YouTube

Onze website gebruikt plugins van de door Google geëxploiteerde site YouTube Exploitant van de websites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Als u een van onze websites bezoekt die met een YouTube-plugin is uitgerust, wordt er een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt aan de YouTube-server medegedeeld welke van onze websites u bezocht heeft.
Als u op uw YouTube-account bent ingelogd, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen van uw YouTube-account.
Het gebruik van YouTube vindt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen plaats. Dit is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 lit. f AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

XVI.   Gegevensveiligheid

Wij gebruiken binnen het websitebezoek de bekend geworden SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat uw browser op dat moment ondersteunt.  Of onze afzonderlijke webpagina's versleuteld worden overgedragen, herkent u aan de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de statusbalk van uw browser onderaan.

Verder nemen wij geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen onbevoegde toegang van de derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling continu verbeterd.

 

XVII. Rechten van de betrokkene

Als persoonsgegevens van u verwerkt worden, bent u betrokkene zoals bedoeld in de AVG en heeft u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke.

1.      Recht op informatie

Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie over uw bij ons verwerkte persoonsgegevens te eisen. In het bijzonder kunt u informatie eisen over de verwerkingsdoelen, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt of worden, de geplande opslagduur, het bestaan van het recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of beroep, het bestaan van het recht van beroep, de herkomst van uw gegevens, voor zover deze niet bij ons verzameld zijn, en over het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profiling en eventueel bewijskrachtige informatie over de details ervan.

2.      Recht op correctie

Conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk de correctie van onjuiste van u bij ons opgeslagen persoonsgegevens of een aanvulling daarop te eisen.

3.      Recht op verwijdering

Conform art. 17 AVG heeft u het recht om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen voor zover de verwerking niet voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor het claimen, de uitoefening of verdediging van rechten vereist is.

4.      Recht op beperking van de verwerking

Conform art. 18 AVG heeft u het recht om de beperking van de verwerking te eisen voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden, de verwerking onrechtmatig is, u echter de verwijdering weigert en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter voor het claimen, de uitoefening of verdediging van rechten nodig heeft of u conform art. 21 AVG in beroep bent gegaan tegen de verwerking.

5.      Recht op informatie vooraf

Als u aanspraak maakt op het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijke, is deze conform art. 19 AVG verplicht om deze correctie of verwijdering van de gegevens of de beperking van de verwerking aan alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt mede te delen, tenzij als dit onmogelijk blijkt te zijn of er onevenredige kosten aan verbonden zijn.

6.      Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Conform art. 2 AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens die aan ons ter beschikking heeft gesteld in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te krijgen of de overdracht aan een andere verantwoordelijke te eisen

7.      Herroepingsrecht

Conform art. 21 AVG heeft u het recht om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de op uw betrekking hebbende persoonsgegevens die op basis van art. 6 lid 1 lit. e of f AVG plaatsvindt; dit geldt ook voor op deze bepalingen gebaseerd profiling. 
De verantwoordelijke verwerkt de desbetreffende persoonsgegevens niet meer, tenzij hij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking nodig is voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van rechten. 
Als de desbetreffende persoonsgegevens verwerkt worden om directe reclame te kunnen sturen, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profiling, voor zover er een verband is met dergelijke directe reclame.
Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame, dan worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt voor deze doeleinden.
Het bezwaar kan vrij van vorm worden gemaakt.

8.     Geautomatiseerde besluitvorming in afzonderlijke gevallen inclusief profiling

Conform art. 22 AVG heeft u het recht, niet onderworpen te worden aan besluitvorming die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking – inclusief profiling – die rechtsgevolgen voor u ontvouwt of u op soortelijke wijze aanzienlijk benadeelt.

9.      Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring met betrekking tot gegevensbescherming

Conform art. 7 lid 3 AVG heeft u het recht uw ooit gegeven toestemming te allen tijde tegenover ons te herroepen Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die gebaseerd was op uw toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten.

10.      Geautomatiseerde besluitvorming in afzonderlijke gevallen inclusief profiling

Conform art. 22 AVG heeft u het recht, niet onderworpen te worden aan besluitvorming die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking – inclusief profiling – die rechtsgevolgen voor u ontvouwt of u op soortelijke wijze aanzienlijk benadeelt. 

11.      Recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Conform art. 77 AVG heeft u het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit. Doorgaans kunt u zich hiervoor wenden aan de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke verblijfplaats of werkplek of de plaats van de vermoedelijke overtreding. 

 

XVIII. Links naar andere websites

Wij kunnen links naar de website van derden ter beschikking stellen. Deze gelinkte websites zijn niet onderworpen aan onze controle en wij zijn daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gedrag van derden die aan onze websites gelinkt zijn. Voor uw persoonsgegevens op een of andere website gepubliceerd worden, raden wij u aan de gebruiksvoorwaarden voor deze website en hun instandhoudingsverklaringen te controleren.

XIX.      Actualiteit en wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is actueel geldig en is van juli 2018.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en ons aanbod daarop of op basis van gewijzigde wettelijke richtlijnen of richtlijnen van de overheid kan het noodzakelijk worden om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring op een bepaald moment kan te allen tijde op de website door u worden opgeroepen en uitgeprint.