Doe inspiratie op! Bekijk de Stressless® 2022/23 catalogus

Gegevensbescherming

LEES DIT PRIVACYBELEID A.U.B. VOOR GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ZORGVULDIG DOOR

Ekornes Möbelvertriebs GmbH (Hierna: Ekornes Möbelvertriebs GmbH als dochteronderneming van Ekornes ASA en lid van de Ekornes Groep is verplicht om de voorschriften van de EU-verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 voor de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en voor vrij verkeer van gegevens («AVG») en de aanvullende regelgeving van de Duitse Federale wet gegevensbescherming («BDSG») , beide in werking tredend vanaf 25 mei 2018, na te komen.

De Ekornes Gruppe is eveneens verplicht om de AVG-voorschriften na te komen, bovendien echter ook om te voldoen aan alle Noorse wetgeving die de AVG-richtlijnen omzetten en hierbij de bestaande nationale richtlijnen voor gegevensbescherming vervangen.

Met dit privacybeleid willen wij garanderen dat u voldoende informatie over het verzamelen en de verwerking van uw persoonsgegevens krijgt, inclusief de informatie waarover wij u die conform het geldende privacybeleid moeten informeren, inclusief de EU-verordening nr. 2016/679 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

In het belang van een betere leesbaarheid zien wij af van het gebruik van zowel de mannelijke als de andere vorm bij gebrek aan een geslachtsneutrale formulering.

De volgende mannelijke formuleringen zijn derhalve zonder beperking van toepassing

op de andere geslachten.

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetgeving op het gebied van gegevensbescherming van de lidstaten en overige bepalingen inzake gegevensbescherming is: 

Ekornes Möbelvertriebs GmbH

Am Stadtrand 56

22047 Hamburg

Duitsland:

Tel.: +49 40 69698099

E-mail: kundendienst.de@stressless.com

Website: www.stressless.com

 

      II. Contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.


E-mail:

dataprotection.de@stressless.com

Post:

Ekornes Möbelvertriebs GmbH

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Am Stadtrand 56

22047 Hamburg

Duitsland

 

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

1.       Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens in principe alleen voor zover deze beschikbaar gesteld zijn voor een functionele website en vereist zijn voor onze inhoud en prestaties. Uw persoonsgegevens worden regelmatig alleen met uw toestemming verwerkt. Een uitzondering geldt in degelijke gevallen als het niet mogelijk was om van tevoren toestemming te verkrijgen om principiële redenen en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

De verwerking van gegevens door Ekornes kan in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld:

  • Met het oog op de contractafwikkeling worden alle gegevens verwerkt die nodig zijn voor de uitvoering van een contract met Ekornes. Indien ook externe dienstverleners bij de afwikkeling van het contract betrokken zijn, bijvoorbeeld logistieke bedrijven of inlichtingenbureaus, worden uw gegevens aan hen doorgegeven voor zover dat in elk afzonderlijk geval noodzakelijk is.
  • Wij gebruiken de in het kader van de contractverwerking van u verzamelde gegevens ook om u van tijd tot tijd te informeren over nieuwe aanbiedingen en acties.

  • Wanneer u de Ekornes-website bezoekt, wordt er verschillende informatie uitgewisseld tussen uw eindapparaat en onze server. Dit kan ook betrekking hebben op persoonsgegevens. De op deze manier verzamelde informatie wordt onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame weer te geven in de browser van uw eindapparaat.

2.       Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij toestemming verkrijgen voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens, dient art. 6 lid 1 punt a AVG van de EU als wettelijke basis.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor het nakomen van een overeenkomst, waarbij een contractuele partij de betrokkene is, vereist is, dient art. 6 lid 1 punt b AVG als wettelijke basis. Dit geldt voor verwerkingsprocessen die voor de uitvoering van maatregelen die voor de sluiting van de overeenkomst genomen worden vereist zijn.

Voor zover verwerking van persoonsgegevens voor het nakomen van een wettelijke verplichting vereist is, waar onze onderneming aan onderworpen is, dient art. 6 lid 1 punt c AVG als wettelijke basis.

Indien er vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art 6 lid 1 punt d AVG als wettelijke basis.

Als de verwerking vereist is voor het waarborgen van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde en als de belangen, grondrechten en grondvrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 lid 1 punt f AVG als wettelijke basis voor de verwerking.

3.     Verwijdering van gegevens en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. Opslag kan bovendien plaatsvinden als dit is voorzien door de Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. Blokkeren of verwijderen van gegevens vindt ook dan plaats als een door de genoemde voorziene opslagtermijn afloopt, tenzij dat er een noodzakelijkheid is voor verdere opslag voor de sluiting van een overeenkomst of het nakomen van een overeenkomst.

4.     Opmerking over de overdracht van gegevens naar de VS

Op onze website zijn onder meer tools geïntegreerd van in de VS gevestigde bedrijven. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgebracht naar de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. Wij willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land zijn in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Bedrijven in de VS zijn verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te overhandigen zonder dat u, de betrokkene, hiertegen gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Het kan derhalve niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, voor controledoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

 

IV. Beschikbaarstelling van de website en aanmaken van logbestanden

1.       Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij iedere oproep van onze website verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van computersystemen van de oproepende computer.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

(1)   informatie over het browsertype dat u gebruikt en de gebruikte versie

(2)   het besturingssysteem dat u gebruikt

(3)   de naam van uw internetserviceprovider

(4)   het IP-adres van het apparaat met internetaansluiting dat de aanvraag indient

(5)   de datum en het tijdstip van toegang

(6)   de website van waaruit toegang tot onze website werd verkregen

De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens vindt niet plaats.

2.     Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6 lid1 punt f AVG.

3.     Doel van de gegevensbescherming

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een levering van de website naar uw computer mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres voor de duur van de sessie worden opgeslagen.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te garanderen. Bovendien kunnen wij met de gegevens de website optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen garanderen. Een beoordeling van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang van de gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 punt f AVG.

4.     Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra zij voor het bereiken van het doel van hun verzameling niet meer vereist zijn. In geval van de verzameling van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website is dit het geval als de desbetreffende sessie beëindigd is.

In geval van de opslag van de gegevens in logbestanden is dit na uiterlijk zeven dag het geval. Extra opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen verwijderd of vervreemd zodat een toewijzing van de oproepende client niet meer mogelijk is.

5.     Mogelijkheid van correctie en verwijdering

De verzameling van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is voor de werking van de website verplicht. Bijgevolg is er geen bezwaar mogelijk.

 

V. Gebruik van cookies

1.     Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem worden opgeslagen. Als u een website oproept, dan kan er een cookie op het besturingssysteem worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenvolgorde die een unieke identificatie van de browser bij nieuwe oproepen op de website mogelijk maakt.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijk te maken. Een paar elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een wisseling van pagina's geïdentificeerd kan worden.

Wij gebruiken op onze website bovendien cookies die een analyse van het surfgedrag mogelijk maken.

Bij de oproep van onze website wordt u over het gebruik van cookies voor analyse- en marketingdoeleinden geïnformeerd en zijn toestemming voor de verwerking van de in dit verband gebruikte persoonsgegevens verkregen.

2.     Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid1 punt f AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analyse- en marketingdoeleinden alsmede functionele doeleinden is, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, Art. 6 (1) punt a AVG.

3.     Doel van de gegevensbescherming

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van websites voor u te vergemakkelijken. Enige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een wisseling van sites wordt herkend.

Deze doeleinden omvat ook ons gerechtvaardigd belang van de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 6 lid 1 punt f AVG.

Voor de volgende toepassingen hebben wij technisch noodzakelijke cookies nodig:

(1)   winkelwagen

(2) overname van taalinstellingen

(3) markeren van zoektermen

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor het aanmaken van profielen.

Het gebruik van de analysecookies vindt plaats ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan. Door de analyse-cookies komen wij te weten hoe de website gebruikt wordt en kunnen zo ons aanbod continu optimaliseren.

De marketingcookies die wij gebruiken, worden gebruikt om u op interesses gebaseerde reclame te tonen. Wanneer u een andere website bezoekt, wordt de cookie van uw browser herkend en krijgt u geselecteerde reclame te zien op basis van de informatie die in die cookie is opgeslagen.

Functionele cookies worden gebruikt om verbeterde functionaliteiten op onze website aan te bieden. Deze cookies kunnen worden ingesteld door ons of door derden wiens diensten we op onze website gebruiken.

4.     Duur van de opslag, mogelijkheid van correctie en verwijdering

Cookies worden op uw computer opgeslagen en door hem overgedragen naar onze website. Daarom hebt u ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde verwijderd worden. Dit kan automatisch plaatsvinden. Als cookies voor onze website gedeactiveerd worden, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website in volledige omvang gebruikt worden.

Ongeacht of de verwerking gebaseerd is op toestemming of wettelijke toestemming, hebt u te allen tijde de mogelijkheid om uw eventuele toestemming te in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door cookie-technologieën.

Uw herroeping heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

U kunt uw bezwaar kenbaar maken via de instellingen van uw browser, bijv. door het gebruik van cookies te deactiveren (waarbij dit ook de functionaliteit van ons online-aanbod kan beperken).


U kunt uw toestemming intrekken of uw instellingen met betrekking tot de op onze website gebruikte cookies configureren door op de volgende link te klikken: Cookie-instellingen aanpassen

Meer gedetailleerde informatie over de door ons gebruikte cookies vindt u onder https://www.stressless.com/nl-nl/wettelijke-kennisgeving/cookie

 

VI. Sluiting, uitvoering of beëindiging van een contract

1. Gegevensverwerking bij de sluiting van het contract

Het doel van Ekornes is de distributie en verkoop van producten van het merk Stressless. In dit kader verwerken wij de gegevens die nodig zijn om met u een contract na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. aankoop van producten, garantieregistratie, aanvraag van stof- en leermonsters, catalogusaanvraag). Deze omvatten, bijvoorbeeld:

  • aanhef, titel, voornaam, achternaam
  • factuur- en leveringsadres
  • E-mailadres
  • factuur- en betaalgegevens
  • geboortedatum
  • telefoonnummer

De wettelijke basis hiervoor is art. 6 (1) punt b AVG, d.w.z. dat u ons de gegevens verstrekt op basis van de contractuele relatie tussen u en ons. Voor de verwerking van uw e-mailadres zijn wij op grond van een voorschrift van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) ook bij onlinebestellingen verplicht u elektronisch de ontvangst van de bestelling te bevestigen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 punt c AVG. Voor zover wij uw contactgegevens niet voor reclamedoeleinden gebruiken, bewaren wij de voor de contractafwikkeling verzamelde gegevens ten minste tot het verstrijken van de wettelijke of eventueel contractuele garantierechten.

Voor de afwikkeling van het koopcontract werken wij samen met logistieke bedrijven. De volgende gegevens kunnen aan deze door ons ingeschakelde logistieke bedrijven worden doorgegeven met het oog op de levering van de bestelde goederen of de bekendmaking ervan:Gegevens over uw leveringsadres (voornaam, achternaam, postadres) alsook uw e-mailadres en telefoonnummer.Het logistieke bedrijf zal u vóór de levering contacteren om u op de hoogte te brengen van het tijdstip van levering of om de details van de levering met u af te stemmen.

2. Identiteit, kredietwaardigheid en overdracht aan inlichtingenbureaus

Waar nodig verifiëren wij uw identiteit aan de hand van informatie van dienstverleners. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 punt b alsmede punt f AVG. De toestemming daartoe vloeit voort uit de bescherming van uw identiteit en het vermijden van fraudepogingen op onze kosten. De omstandigheid en het resultaat van ons onderzoek zullen worden toegevoegd aan uw klantenaccount of uw gastaccount voor de duur van de contractuele relatie.

In de loop van het bestelproces controleren wij ook uw kredietwaardigheid indien u kiest voor de betaalwijze ‘op rekening’. Daartoe geven wij de volgende soorten gegevens door aan zogenaamde inlichtingenbureaus die met ons samenwerken: naam, adres, geboortedatum De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 punt f AVG. Het rechtmatige belang dat hier vereist is, vloeit voort uit ons belang om het aan deze betalingsmethoden verbonden debiteurenrisico tot een minimum te beperken. De omstandigheid en het resultaat van ons onderzoek zullen worden toegevoegd aan uw klantenaccount voor de duur van de contractuele relatie.

Indien u reeds een aankoop bij ons hebt gedaan, kunnen de gegevens die wij over u hebben opgeslagen, worden aangevuld met zogenaamde scorewaarden. Scoren is het doen van een voorspelling over toekomstige gebeurtenissen op basis van verzamelde informatie en ervaringen uit het verleden. Een dergelijke verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. De opstelling van dergelijke prognoses is te beschouwen als een rechtmatig belang in de zin van de hiervoor genoemde bepaling. Op basis van de over uw persoon opgeslagen gegevens wordt een indeling gemaakt in statistische groepen van personen die in het verleden soortgelijke vermeldingen hebben gehad. De onderliggende methode is een gefundeerde wiskundig-statistische methode voor het voorspellen van risicokansen, die in de praktijk reeds lang beproefd is.

In geval van betalingsachterstand behouden wij ons het recht voor om, indien aan de overige wettelijke vereisten is voldaan, de nodige gegevens door te geven aan een bedrijf dat belast is met het claimen van de vordering. De wettelijke basis hiervoor is zowel artikel 6, lid 1, punt b als artikel 6, lid 1, punt f AVG. Het claimen van een contractuele vordering moet worden beschouwd als een rechtmatig belang in de zin van de tweede bepaling. Informatie over de betalingsachterstand of een mogelijke wanbetaling zal ook worden doorgegeven aan inlichtingenbureaus die met ons samenwerken, indien aan de andere wettelijke vereisten is voldaan. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 punt f AVG. Het rechtmatige belang dat hier vereist is, vloeit voort uit ons belang en hetbelang van derden bij een vermindering van de contractuele risico's voor toekomstige contracten.

 

VII. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

De volgende verklaringen hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. De AVG verklaart een dergelijke gegevensverwerking op grond van artikel 6, lid 1, punt f AVG als in beginsel voorstelbaar en als een gerechtvaardigd belang.


 De duur van de opslag van gegevens voor reclamedoeleinden volgt geen starre beginselen en is gebaseerd op de vraag of de opslag noodzakelijk is voor de reclamedoelstellingen.

1. Reclamedoeleinden van Ekornes en van derden

Indien u een contract met ons hebt gesloten, zullen wij u als klant opnemen. In dit geval verwerken wij uw postcontactgegevens buiten het bestaan van een concrete toestemming om u informatie over goederen en diensten toe te sturen.

Wij verwerken uw e-mailadres, indien wij dit van u ontvangen, om u informatie te sturen voor onze eigen, soortgelijke goederen of diensten buiten het bestaan van een concrete toestemming.

2. Op interesse gebaseerde reclame

Om ervoor te zorgen dat u alleen informatie voor reclamedoeleinden ontvangt die voor u van belang is, categoriseren wij uw klantenprofiel en voegen wij er nadere informatie aan toe. Daartoe wordt zowel statistische informatie als informatie over uw persoon (bijv. basisgegevens van uw klantenprofiel) gebruikt. Het doel is u reclame toe te zenden die uitsluitend is afgestemd op uw werkelijke of vermeende behoeften en u niet lastig te vallen met nutteloze reclame.

3. Herroepingsrecht

U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen de gegevensverwerking voor de bovengenoemde doeleinden, afzonderlijk voor het desbetreffende communicatiekanaal en met werking voor de toekomst. Hiervoor is een e-mail of een brief per post aan de verantwoordelijke persoon voldoende.

Indien u bezwaar maakt, wordt het betrokken contactadres geblokkeerd voor verdere gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. Wij wijzen u erop dat in uitzonderlijke gevallen tijdelijk toch reclamemateriaal kan worden verzonden na ontvangst van uw bezwaar. Dit is technisch gezien te wijten aan de noodzakelijke aanlooptijd van reclame-advertenties en betekent niet dat wij uw bezwaar niet zullen uitvoeren. Wij danken u voor uw begrip in dit verband.

4. Verzending van de nieuwsbrief

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Om ervoor te zorgen dat er geen fouten worden gemaakt bij het invoeren van het e-mailadres, maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in-procedure. Dat betekent: Nadat u uw e-mailadres in het registratieveld hebt ingevuld, sturen wij u een bevestigingslink. Alleen wanneer u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres aan onze mailinglijst toegevoegd. De verwerking van uw elektronische contactgegevens vindt op dit punt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a AVG. U kunt uw aldus gegeven toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een korte e-mail te sturen of te klikken op de knop ‘Afmelden’ aan het einde van elke nieuwsbrief.

 

VII. Contact

Wij bieden bezoekers van onze websites de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een contactformulier of per e-mail. Wij gebruiken de informatie die u via het contactformulier of per e-mail verstrekt (verplichte informatie is gemarkeerd met een asterisk) uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek. Een dergelijke verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. De correcte verwerking van uw verzoeken wordt beschouwd als een gerechtvaardigd belang belang in de zin van de  Indien uw contact wordt opgenomen in verband met een contractuele relatie tussen u en ons, is art. 6 lid 1 punt b DSGVO, d.w.z. deze contractuele relatie, ook de wettelijke basis voor de gegevensverwerking. De verstrekte gegevens worden onmiddellijk na het verstrijken van het doel gewist, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen zijn.

 

VIII. Deelname aan winacties, prijsvragen en enquêtes

Af en toe kunnen wij u de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan winacties, prijsvragen en enquêtes op onze website, via onze social media kanalen (waaronder Facebook, Instagram, Pinterest) of via onze nieuwsbrief. Als u beslist om deel te nemen, zullen wij u verzoeken om ons bepaalde gegevens ter beschikking te stellen. Dergelijke gegevens zijn afhankelijk van de specifieke winactie, prijsvraag of enquête.

De informatie wordt alleen aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de verwerking van de winactie (bijv. verzending van de prijs via een logistiek bedrijf), de prijsvraag of de enquête (bijv. verzending van een gratis product als dank voor deelname).

Tenzij anders vermeld in de respectievelijke winactie, prijsvraag of enquête, of tenzij u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, worden de persoonsgegevens die u ons in het kader van uw deelname meedeelt, uitsluitend gebruikt voor het beheer van de winactie (bijv. het bepalen van de winnaar, het meedelen van de winnaar, het verzenden van de prijs), prijsvraag of enquête. De wettelijke basis voor gegevensverwerking in het kader van winacties en prijsvragen is in het algemeen art. 6 (1) punt b AVG. Indien een verklaring van toestemming wordt gegeven, is artikel 6, lid 1, punt a, AVG de wettelijke basis voor de gegevensverwerking op basis van de toestemming.

De gegevens worden verwijderd zodra zij voor het bereiken van het doel van hun verzameling niet meer vereist zijn. Voor de persoonsgegevens is dit dan het geval wanneer de winactie, de prijsvraag of de enquête beëindigd is.

In het geval van prijzen die niet in contanten worden uitgereikt, worden de gegevens van de winnaars bewaard voor de duur van de wettelijke garantieaanspraken, om in geval van een defect eventueel voor een rectificatie of vervanging te zorgen.

Deelnemende personen hebben te allen tijde de mogelijkheid hun toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens met werking voor de toekomst in te trekken.

Deelnemers hebben ook de mogelijkheid om hun toestemming voor de deelnamevoorwaarden op elk moment tijdens een winactie, prijsvraag of enquête in te trekken. Verdere deelname is dan echter niet meer mogelijk.

 

IX. Hoe wij uw persoonsgegevens met anderen uitwisselen

Om onze services voor u toegankelijk te maken, u de aangevraagde services en ondersteuning te geven en ons bedrijf in het algemeen te leiden, moeten wij uw persoonsgegeven aan Ekornes AS en andere leden van de Ekornes Gruppe en derden, zoals IT-leveranciers, marketingbureaus, logistieke dienstverleners, betalingsdienstverleners enz. openbaar maken

Als wij externe dienstverleners voor de verwerking van uw persoonsgegevens in onze naam de opdracht geven, eisen wij dat deze uw persoonsgegevens slechts in overeenstemming met onze aanwijzingen verwerken. Wij eisen ook dat externe dienstverleners passende overeenkomsten ondertekenen die voldoende garantie bieden om op zo'n manier geschikte technische en organisatorische maatregelen uit te voeren dat de gegevensverwerking voldoet aan de geldende verordening gegevensbescherming en een adequate bescherming van uw rechten waarborgt.

In het geval dat uw persoonsgegevens aan derden openbaar zijn gemaakt die niet als gegevensverwerker in opdracht van ons maar als onafhankelijke verantwoordelijke voor gegevensbescherming handelen, doen wij ons best om te garanderen dat deze het vertrouwen waard zijn en geschikte technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om uw gegevens te beschermen, dat zij ons duidelijke verplichtingen voor het nakomen van de gegevensberschermingsbepalingen garanderen en dat zij de door ons verzamelde persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan voor het leveren van overeengekomen services en voor de statistische evaluatie in geanonimiseerde vorm zullen gebruiken.

 

X. Blog

1.     Commentaarfunctie in het blog

U hebt de mogelijkheid om op een blog dat zich op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke bevindt, individuele commentaren over afzonderlijke blogbijdragen achter te laten. Een blog is een doorgaans openbaar inzichtelijke portal die op een website staat, waar een of meerdere personen, blogger of webblogger genaamd, artikelen post of gedachten in zogenaamde blogposts kunnen opschrijven. De blogposts kunnen doorgaans door derden becommentarieerd worden.

Als een betrokkene een commentaar achterlaat in het op deze website gepubliceerde blog, worden naast de door de getroffen persoon achtergelaten commentaren ook informatie over het tijdstip van de invoer van het commentaar en over de door de betrokkene gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) opgeslagen en gepubliceerd. Verder wordt het door de internetserviceprovider (ISP) van de betrokkene verstrekte IP-adres meegeprotocolleerd. De opslag van het IP-adres vindt om veiligheidsredenen plaats en voor het geval dat de getroffen persoon door een gegeven commentaar de rechten van derden schendt of onwettige inhoud post. De opslag van deze persoonsgegevens vindt daarom plaats in eigen belang van de voor de verwerking verantwoordelijke, zodat deze zich in geval van een schending van het recht eventueel kan exculperen. Er vindt geen overdracht van deze verzamelde persoonsgegevens plaats aan derden, voor zover een dergelijke overdracht niet wettelijk is voorgeschreven of dient als rechtsverdediging van de voor de verwerking verantwoordelijke

2.     Abonnement van commentaren in het blog

Derden kunnen in principe een abonnement nemen op in het blog gegeven commentaren. In het bijzonder bestaat de mogelijkheid dat een commentator een abonnement neemt op na hem volgende commentaren over een bepaalde blogbijdrage.

Voor zover een betrokkene voor de optie kiest om een abonnement te nemen op commentaren, verzendt de voor de verwerking verantwoordelijke een automatische bevestigingsmail om in het double-opt-in-proces te controleren of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres echt voor deze optie heeft gekozen. De optie voor het abonnement op commentaren kan te allen tijde opgezegd worden. Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is bij aanwezigheid van toestemming art. 6 lid 1 punt a AVG.

 

XI. Analysetools

Wettelijke basis voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 punt a AVG.

U kunt uw toestemming intrekken of uw instellingen met betrekking tot de op onze website gebruikte cookies configureren door op de volgende link te klikken: 

Cookie-instellingen aanpassen

 

1.  Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics voor vraaggerichte vormgeving en voortdurende optimalisering van onze pagina's. In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna ‘Google’ genoemd).

In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gemaakt en cookies gebruikt. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website zoals

- browsertype/-versie,

- gebruikt besturingssysteem,

- referrer-URL (de eerder bezochte website),

- hostname van de computer die toegang wil (IP-adres),

- tijd van der serveraanvraag,

worden naar de server van Google overgedragen en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten voor marktonderzoeksdoeleinden en vormgeving van deze websites die tegemoetkomen aan de behoefte te leveren. Ook wordt deze informatie eventueel aan derden overgedragen voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval met andere gegevens van Google in verband gebracht. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

U kunt de installatie van de cookies door een desbetreffende instelling van de browsersoftware voorkomen: wij wijzen er echter op dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang gebruikt kunnen worden.

U kunt bovendien de registratie door de cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door een browser-add-on te downloaden en installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Als alternatief voor de browser-add-on, in het bijzonder bij het browsen op mobiele eindapparatuur, kunt u de registratie door Google Analytics bovendien voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek van deze website voorkomt. De opt-out-cookie geldt slechts in deze browser en slechts voor onze website en wordt op uw apparaat achtergelaten. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw plaatsen.

Meer informatie over de gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u bijvoorbeeld in de Google Analytics-Help https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

 

2.   Google Adwords remarketing/ conversion tracking

Onze website maakt gebruik van de dienst Google Adwords. Google AdWords is een onlinereclameprogramma van Google. Met de remarketingfunctie kunnen wij bezoekers van onze website op basis van hun interesses advertenties aanbieden op andere websites binnen het Google-displaynetwerk (op Google zelf, zogenaamde ‘Google-advertenties’ of op andere websites).

Om het gebruik van onze website statistisch te registeren en voor de evaluatie ten behoeve van de optimalisering van onze website voor u, gebruiken wij verder Google conversion tracking. Bovendien wordt door Google Adwords een cookie op uw computer geplaatst, voor zover u via een Google-advertentie op onze website bent gekomen.

Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie is nog niet afgelopen, kunnen Google en de klant herkennen dat u op de advertentie geklikt hebt en is doorgestuurd naar deze site.

Iedere Adwords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites van Adwords-klanten achterhaald worden. De met behulp van conversiecookies verzamelde informatie dient ervoor om conversiestatistieken voor Adwords-klanten op te stellen die gekozen hebben voor conversietracking. De Adwords-klanten komen het totale aantal bezoekers te weten die op hun advertentie geklikt hebben en worden doorgestuurd naar een site die voorzien is van een conversietracking-tag. U krijgt echter geen informatie waarmee bezoekers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.

Als u niet wilt deelnemen aan de trackingprocedure, kunt u ook het hiervoor vereiste plaatsen van cookies weigeren– bijvoorbeeld via de browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert. U kunt cookies voor conversietracking ook deactiveren door de browser zo in te stellen dat cookies door het domein ‘www.googleadservices.com’ geblokkeerd worden. Het privacybeleid van Google inzake conversietracking vindt u hier (https://services.google.com/sitestats/de.html).

 

3.   Facebook Custom Audience / Conversion via de pixel-procedure


Wij gebruiken op onze website ‘Facebook-pixel’, een dienst van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna “Facebook”genoemd).

Wij gebruiken Facebook Pixel voor remarketingdoeleinden om u binnen 180 dagen te retargeten. Hierdoor kunnen op interesse gebaseerde reclameadvertenties (‘Facebook Ads’) aan u worden getoond wanneer u het sociale netwerk ‘Facebook’ bezoekt of andere websites die ook van deze methode gebruikmaken. Wij doen dit om u reclame te tonen die voor u van belang is, om onze website of aanbiedingen voor u interessanter te maken.

Facebook-pixel maakt het voor Facebook mogelijk om zgn. ‘Facebook-ads’, alleen aan Facebook-gebruikers te tonen die bezoekers van onze website waren, in het bijzonder bezoekers die interesse in ons online-aanbod of bepaalde onderwerpen of producten getoond hebben. Facebook-pixel maakt het mogelijk om te controleren of u na een klik op onze Facebook-ads wordt doorgestuurd naar onze website. Facebook-pixel gebruikt onder andere cookies, dus kleine tekstbestanden die lokaal in het tijdelijk geheugen van uw webbrowser worden opgeslagen op uw eindapparaat.

Als u over een account bij Facebook beschikt en geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek toewijzen aan uw account. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, er is dus geen terugkoppeling naar uw identiteit mogelijk. Deze gegevens van Facebook kunnen echter in verband gebracht worden met uw account daar. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van gegevens die door Facebook-pixel door Facebook verzameld worden. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Facebook of niet ingelogd bent, bestaat de mogelijk dat Facebook uw IP-adres en evt. andere identificatiekenmerken te weten komt en opslaat.

Wij gebruiken Facebook-pixel voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, in het bijzonder om voor u relevante en interessante advertenties te tonen en zo ons aanbod te verbeteren, voor u interessanter te maken en vervelende advertenties te voorkomen. Hierin ligt ook ons gerechtvaardigd belang in de verwerking van de voorgenoemde gegevens.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door Facebook en over de desbetreffende rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook op
(https://www.facebook.com/about/privacy/).

Voor het deactiveren van Facebook-pixel, klikt u hier: 
Facebook Tracking deactiveren.

 

4.   Pinterest conversion tracking

Onze website maakt gebruik van de conversietrackingtechnologie van het sociale netwerk Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland), waarmee wij relevante advertenties en aanbiedingen op Pinterest kunnen tonen aan onze websitebezoekers die al interesse hebben getoond in onze website en onze content/aanbiedingen en Pinterest-leden zijn. Daartoe is op onze pagina's een zogenaamde conversion-tracking-pixel van Pinterest geïntegreerd, via welke Pinterest bij een bezoek aan onze website te weten komt dat u onze website hebt opgeroepen en in welke onderdelen van ons aanbod u geïnteresseerd was.

U kunt zich op elk moment afmelden voor het verzamelen van gegevens voor het weergeven van op interesses gebaseerde reclame op Pinterest via de instellingen van uw account op Pinterest op https://www.pinterest.de/settings daar, onder ‘Aanpassing’, deactiveert u de knop ‘Informatie van onze partners gebruiken om aanbevelingen en advertenties beter op u af te stemmen op Pinterest’) of onder  https://help.pinterest.com/de/article/personalization-and-data#info-ad (deactiveer het selectievakje daar onder ‘Individuele aanpassing deactiveren’).

 

XII. Social-media-plugins

Wij gebruiken op onze website op basis van art. 6 lid 1 S. 1 punt f AVG social-plugins van sociale netwerken om onze onderneming hierover beter in te lichten. Het daarachterliggende reclamedoel moet als gerechtvaardigd belang als bedoeld in de AVG gezien worden. De verantwoording voor een bedrijf dat conform de gegevensbescherming is, moet door zijn desbetreffende aanbieders gegarandeerd worden.

1.     Facebook

Op onze website worden social-media-plugins van Facebook gebruikt om het gebruik ervan persoonlijker te maken. Facebook wordt door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland geëxploiteerd.

Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, bouwt uw browser een directe verbinding met de server van Facebook op. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct naar uw browser overgedragen en daardoor in de website opgenomen.

Door de koppeling van de plugin krijgt Facebook de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-account heeft of op dat moment niet bent ingelogd op Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van Facebook overgedragen en daar opgeslagen.

Indien u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Facebook-account. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld op de LIKE- of DELEN-knop klikt, wordt de desbetreffende informatie eveneens direct naar de server van Facebook overgedragen en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op Facebook gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond.

Facebook kan deze informatie gebruiken ten behoeve van reclame, marktonderzoek en het maken van vraaggerichte Facebook-pagina's. Hiervoor worden door Facebook gebruiks-, interesse-, en relatieprofielen gemaakt, bijv. om uw bezoek aan onze website met het oog op de voor u bij Facebook getoonde reclame-advertenties te beoordelen, andere Facebook-gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en om andere met het gebruik van Facebook in verband gebrachte diensten te leveren.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens toewijst aan uw Facebook-account, moet u voor uw bezoek aan onze website uitloggen bij Facebook.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming. (https://www.facebook.com/about/privacy/) van Facebook.

 

2.     YouTube

Onze website gebruikt plugins van de door Google geëxploiteerde site YouTube In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door:

Google Ireland Limited.

Als u een van onze websites bezoekt die met een YouTube-plugin is uitgerust, wordt er een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt aan de YouTube-server medegedeeld welke van onze websites u bezocht hebt.

Als u op uw YouTube-account bent ingelogd, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen van uw YouTube-account. Het gebruik van YouTube vindt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen plaats. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

3.     Instagram

Op onze website worden ook zogenaamde social-plugins (‘plugins') van Instagram gebruikt. De Instagram-dienst is één van de door Facebook Ireland Limited beschikbaar gestelde Facebook-producten. De plugins zijn gekenmerkt met een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘Instagram-camera’.

Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de server van Instagram. De inhoud van de plugin wordt door Instagram direct naar uw browser overgedragen en in de website opgenomen. Door de opname krijgt Instagram de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Instagram-profiel hebt of op dat moment niet bent ingelogd bij Instagram.

Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van Instagram overgedragen en daar opgeslagen. Indien u bij Instagram bent ingelogd, kan Instagram het bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Instagram-account. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld op de Instagram-knop klikt, wordt de desbetreffende informatie eveneens direct naar de server van Instagram overgedragen en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw Instagram-account gepubliceerd en daar getoond aan uw contacten.

Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens toewijst aan uw Instagram-account, moet u voor uw bezoek aan onze website uitloggen bij Instagram.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid (https://help.instagram.com/155833707900388) van Instagram.

4.     Pinterest

Op onze website gebruiken we ook sociale plugins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland (‘Pinterest’). Als u een pagina van onze website oproept , die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de server van Pinterest. De plug-in draagt protocolgegevens over naar de server van Pinterest. Deze protocolgegevens bevatten mogelijk uw IP-adres, het adres van de bezochte websites die eveneens Pinterest-functies bevatten, soort en instellingen van de browser, datum en tijdstip van de aanvraag, uw manier van gebruik van Pinterest en cookies.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, alsmede over uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming (
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy) van Pinterest.

 

XIII. Overige opname van diensten en inhoud van derden

Wettelijke basis voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 punt a AVG.

U kunt uw toestemming intrekken of uw instellingen met betrekking tot de op onze website gebruikte cookies configureren door op de volgende link te klikken:

 

1.     Google Maps

Onze website gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps. In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-diensten geleverd door:

Google Ireland Limited (hierna ‘Google’ genoemd).

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans naar de server van Google overgedragen en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen en voor een gemakkelijke vindbaarheid van de op de website aangegeven plaatsen. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

2.     Vimeo

Op onze website integreren wij plugins van het videoportaal Vimeo. Aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS. Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de server van Vimeo. De inhoud van de plug-in wordt door Vimeo direct naar uw browser overgedragen en in de website opgenomen. Door deze integratie ontvangt Vimeo de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen.

Als u op uw Vimeo-account bent ingelogd, stelt u Vimeo in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen van uw Vimeo-account.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Vimeo, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Vimeo: https://vimeo.com/privacy

 

XIV. Online-aanwezigheid in de sociale media

1.     Facebook-fanpagina

Wij exploiteren onder gezamenlijke verantwoordelijkheid een fanpagina op het sociale netwerk Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, VS (‘Facebook’) om daar onder andere met geïnteresseerden en volgers te communiceren en hen over onze producten en diensten te informeren. Voor klanten uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland worden de Facebook-producten aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Daarbij kunnen wij van Facebook statistieken ontvangen over het gebruik van onze fanpagina (bijv. informatie over het aantal, namen, interacties, bijv. 'vind ik leuk' of opmerkingen, alsmede geaggregeerde demografische en andere informatie of statistieken op basis van bepaalde parameters over ons bedrijf en het aanbod op onze fanpagina die ons helpen meer te weten te komen over interacties met onze pagina) door gebruikers van Facebook/de fanpagina. Voor meer informatie over de aard en de reikwijdte van deze statistieken verwijzen wij u naar Facebook-paginastatistieken-informatie en de desbetreffende verantwoordelijkheden op Facebook-pagina’s-Insights-aanvulling. Wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 (1) punt f AVG gebaseerd op ons voornoemde gerechtvaardigd belang.

Wij hebben geen invloed op gegevens die door Facebook onder eigen verantwoordelijkheid worden verwerkt in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Facebook. Wij willen er echter op wijzen dat wanneer u de fanpagina bezoekt, gegevens over uw gebruiksgedrag door Facebook en de fanpagina aan Facebook worden doorgegeven. Facebook zelf verwerkt de voornoemde informatie om gedetailleerde statistieken op te stellen en voor eigen marktonderzoek en reclamedoeleinden, waarover wij geen controle hebben. De verzamelde gegevens worden ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen volgens Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de Informatie over gegevensbescherming van Facebook.

Voor zover wij bij de exploitatie van de fanpagina over persoonsgegevens van u beschikken, kunt u aanspraak maken op de rechten die in dit privacybeleid worden beschreven. Als u aanvullende rechten tegen Facebook wilt doen gelden, kunt u het gemakkelijkst rechtstreeks contact opnemen met Facebook. Facebook is op de hoogte van de details van de technische werking van het platform en de daarmee gepaard gaande gegevensverwerking, alsook van de specifieke doeleinden van de gegevensverwerking en kan op verzoek passende maatregelen treffen indien u uw rechten uitoefent. Wij helpen u graag om uw rechten zo goed mogelijk te doen gelden en sturen uw verzoeken door naar Facebook.

2.     Instagram

We hebben ook een profiel op Instagram. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Wij hebben een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst gesloten met Facebook. In deze overeenkomst worden de gegevensverwerkingsprocessen beschreven waarvoor wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt.


U kunt deze overeenkomst bekijken op de volgende link: 
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Wettelijke basis voor onze aanwezigheid op sociale media op Instagram is art. 6 (1) punt f AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om een zo uitgebreid mogelijke aanwezigheid op het internet te hebben.


Facebook Ireland Ltd. verwerkt (persoons)gegevens wanneer u producten van Facebook gebruikt – ook wanneer u onze Instagram-pagina bezoekt - zelfs van personen die niet bij een van de Facebook-diensten zijn ingelogd. Welke (persoons)gegevens dit in detail zijn, hoe, voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis deze worden verwerkt, wordt door Facebook beschreven in haar privacybeleid, dat van toepassing is op alle Facebook-producten. Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Facebook en over de instelmogelijkheden voor reclameadvertenties, cookies, enz. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie.

De link naar het privacybeleid van Instagram vindt u hier: Informatie over gegevensbescherming van Instagram.

3.     Overige online-aanwezigheid

Wij onderhouden andere online-aanwezigheid in sociale netwerken om daar onder meer met klanten en belangstellenden te communiceren en om informatie over onze producten en diensten te verstrekken.

In de regel zullen uw gegevens worden verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen gebruiksprofielen worden aangemaakt op basis van uw interesses. Daartoe worden cookies en andere identificatiemiddelen op uw computers opgeslagen. Op basis van deze gebruiksprofielen worden vervolgens reclameadvertenties geplaatst binnen de sociale netwerken, bijvoorbeeld, maar ook op websites van derden.  Wanneer u sociale netwerken gebruikt, kunnen uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt f AVG gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in effectieve gebruikersinformatie en communicatie met gebruikers.


Voor de wettelijke basis van de gegevensverwerking die door de sociale netwerken op eigen verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd, verwijzen wij naar de informatie over gegevensbescherming van het desbetreffende sociale netwerk.


Onder de volgende links krijgt u ook nadere informatie over de respectieve gegevensverwerking en de bezwaarmogelijkheden. 

Wij wijzen erop dat verzoeken om gegevensbescherming het efficiëntst kunnen worden ingediend bij de respectieve aanbieder van het sociale netwerk, aangezien alleen deze aanbieders toegang hebben tot de gegevens en direct passende maatregelen kunnen nemen.

Pinterest
Pinterest wordt door Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, VS geëxploiteerd („Pinterest“). Voor inwoners van de EER is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor Fenian Street, Dublin 2, Ierland.
De link naar het privacybeleid van Pinterest vindt u hier: 
Informatie over gegevensbescherming van Pinterest.

Youtube
Youtube wordt door Google Ireland Limited, Gorden House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland geëxploiteerd.
De link naar het privacybeleid van Google vindt u hier: 
Informatie over gegevensbescherming van Google

 

XV. Gegevensveiligheid

Wij gebruiken binnen het websitebezoek de bekend geworden SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat uw browser op dat moment ondersteunt. Of onze afzonderlijke webpagina's versleuteld worden overgedragen, herkent u aan de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de statusbalk van uw browser onderaan.

Verder nemen wij geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen onbevoegde toegang van de derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling continu verbeterd.

 

XVI. Rechten van de betrokkene

Als persoonsgegevens van u verwerkt worden, bent u betrokkene zoals bedoeld in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke.

1.     Recht op informatie

Conform art. 15 AVG hebt u het recht om informatie over uw bij ons verwerkte persoonsgegevens te eisen. In het bijzonder kunt u informatie eisen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt of worden, de geplande opslagduur, het bestaan van het recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of beroep, het bestaan van het recht van beroep, de herkomst van uw gegevens, voor zover deze niet bij ons verzameld zijn, en over het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profiling en eventueel bewijskrachtige informatie over de details ervan.

2.     Recht op correctie

Conform art. 16 AVG hebt u het recht om onmiddellijk de correctie van onjuiste van u bij ons opgeslagen persoonsgegevens of een aanvulling daarop te eisen.

3.     Recht op verwijdering

Conform art. 17 AVG hebt u het recht om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen voor zover de verwerking niet voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor het claimen, de uitoefening of verdediging van rechten vereist is.

4.     Recht op beperking van de verwerking

Conform art. 18 AVG hebt u het recht om de beperking van de verwerking te eisen voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden, de verwerking onrechtmatig is, u echter de verwijdering weigert en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter voor het claimen, de uitoefening of verdediging van rechten nodig hebt of u conform art. 21 AVG in beroep bent gegaan tegen de verwerking.

5.     Recht op informatie vooraf

Als u aanspraak maakt op het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijke, is deze conform art. 19 AVG verplicht om deze correctie of verwijdering van de gegevens of de beperking van de verwerking aan alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt mede te delen, tenzij als dit onmogelijk blijkt te zijn of er onevenredige kosten aan verbonden zijn.

6.     Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Conform art. 2 AVG hebt u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te krijgen of de overdracht aan een andere verantwoordelijke te eisen

7.       Herroepingsrecht

Conform art. 21 AVG hebt u het recht om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de op uw betrekking hebbende persoonsgegevens die op basis van art. 6 lid 1 punt e of f AVG plaatsvindt; dit geldt ook voor op deze bepalingen gebaseerd profiling.

De verantwoordelijke verwerkt de desbetreffende persoonsgegevens niet meer, tenzij hij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking nodig is voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van rechten.

Als de desbetreffende persoonsgegevens verwerkt worden om directe reclame te kunnen sturen, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profiling, voor zover er een verband is met dergelijke directe reclame.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame, dan worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt voor deze doeleinden.

Het bezwaar kan vrij van vorm worden gemaakt.

8.       Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring met betrekking tot gegevensbescherming

Conform art. 7 lid 3 AVG hebt u het recht uw ooit gegeven toestemming te allen tijde tegenover ons te herroepen Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die gebaseerd was op uw toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten.

9.       Geautomatiseerde besluitvorming in afzonderlijke gevallen inclusief profiling

Conform art. 22 AVG hebt u het recht, niet onderworpen te worden aan besluitvorming die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking – inclusief profiling – die rechtsgevolgen voor u ontvouwt of u op soortelijke wijze aanzienlijk benadeelt.

10.  Recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Conform art. 77 AVG hebt u het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit. Doorgaans kunt u zich hiervoor wenden aan de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke verblijfplaats of werkplek of de plaats van de vermoedelijke overtreding.

 

XVII. Links naar andere websites

Wij kunnen links naar de website van derden ter beschikking stellen. Deze gelinkte websites zijn niet onderworpen aan onze controle en wij zijn daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gedrag van derden die aan onze websites gelinkt zijn. Voordat u uw persoonsgegevens op een of andere website publiceert, raden wij u aan de gebruiksvoorwaarden voor deze website en zijn privacybeleid te controleren.

 

XVIII. Actualiteit en wijziging van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is actueel geldig en is van februari 2021.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en ons aanbod daarop of op basis van gewijzigde wettelijke richtlijnen of richtlijnen van de overheid kan het noodzakelijk worden om dit privacybeleid te wijzigen. Het actuele privacybeleid op een bepaald moment kan te allen tijde op de website door u worden opgeroepen en uitgeprint.